VAKKO HOTEL KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, Şirketimiz içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, Şirketimize ait www.vakkohotel.com adresli web sitesi, [●] uygulaması ve açık rızanız doğrultusunda bizlerle WhatsApp hattımız üzerinden iletişim kurmayı seçtiğiniz takdirde WhatsApp hattımız üzerinden bizlere sağladığınız bilgiler ve doldurduğunuz formlar aracılığıyla ve fiziki ortamda; doldurduğunuz formlar üzerinden, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilgileriniz üzerinden, sözlü olarak veya otelimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz ilişkiye uygun olarak bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. Şirketimiz her durumda, Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;

•Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin işlenmesi,
•Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet ve müşteri işlem verilerinizin işlenmesi,
•Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem verilerinizin işlenmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

•Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim ve görsel/işitsel kayıt verilerinizin işlenmesi,
•Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi kimlik ve iletişim verilerinizin işlenmesi,
•Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim ve görsel/işitsel kayıt verilerinizin işlenmesi,
•Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizin işlenmesi,
•Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği verilerinizin işlenmesi,
•Finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verilerinizin işlenmesi,
•Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamında doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet verilerinizin işlenmesi,
•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği, talep ve şikâyet verilerinizin işlenmesi,
•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve işlem güvenliği verilerinizin işlenmesi,
•Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak amacıyla görsel/işitsel kayıt verilerinizin işlenmesi,
•Müşteri talep ve şikayetlerinin takip edilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet verilerinizin işlenmesi.

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak;

•1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizin işlenmesi,
•Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem ve finans verilerinizin işlenmesi,
•Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, işlem güvenliği verilerinizin işlenmesi,
•İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem verilerinizin işlenmesi,
•Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olma amacıyla görsel/işitsel kayıt verilerinizin işlenmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

•Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet, finans, müşteri işlem verilerinizin işlenmesi,
•İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet, işlem güvenliği verilerinizin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

•Pazarlama ve reklam süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması ve sizlere özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin işlenmesi.
•Şirketimizin, kampanyalarını tanıtma, hatırlatma, bilgilendirme ve/veya hizmet iyileştirmesi amacıyla SMS, e-posta, mobil uygulama ya da telefon aracılığıyla sizinle iletişime geçmesi amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizin işlenmesi.
•Her türlü talep, şikâyet ve isteklerinizi Şirketimize WhatsApp hattımız üzerinden ulaştırabilmenizin sağlanması amacıyla WhatsApp platformunun işlevlerinden sizleri yararlandırabilmemiz için bizimle WhatsApp hattımızdan iletişim kurmanız halinde kimlik, iletişim, talep ve şikâyet verilerinizin yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılması.

VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddeleri ve mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimiz uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına;
•Açık rızanızı sağlamanız halinde Şirketimizin, kampanyalarını tanıtma, hatırlatma, bilgilendirme ve/veya hizmet iyileştirmesi amacıyla SMS, e-posta, mobil uygulama ya da telefon aracılığıyla sizinle iletişime geçmesi amaçlarıyla verilerinizin hizmet aldığımız tedarikçilerimize;
•Açık rızanızı sağlamanız halinda her türlü talep, şikâyet ve isteklerinizi Şirketimize WhatsApp hattımız üzerinden ulaştırabilmenizin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet verilerinizin yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. maddesinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin ilgili mevzuat kapsamında güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızla ilgili bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için [kvkk@vakko.com.tr] adresine e-posta atabilirsiniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metni kapsamında; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin pazarlama ve reklam süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması ve sizlere özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyor musunuz?

☐ Kabul ediyorum.        ☐ Kabul etmiyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAY FORMU

Şirketimizin, kampanyalarını tanıtma, hatırlatma, bilgilendirme ve/veya hizmet iyileştirmesi amacıyla SMS, e-posta, mobil uygulama ya da telefon aracılığıyla sizinle iletişime geçmesini ve bu amaçların gerçekleştirilmesiyle sınırlı olarak verilerinizin hizmet tedarik edilen tedarikçilerimiz ile paylaşmasını kabul ediyor musunuz?

☐ Kabul ediyorum.      ☐ Kabul etmiyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

[https://www.vakkohotel.com/privacy-policy] adresinde bulunan Vakko Hotel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizin Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından kimlik, iletişim, talep ve şikayet verilerinizin her türlü talep, şikâyet ve isteklerinizi Şirketimize WhatsApp hattımız üzerinden ulaştırabilmenizin sağlanması amacıyla WhatsApp platformunun işlevlerinden sizleri yararlandırabilmemiz için bizimle WhatsApp hattımızdan iletişim kurmanız halinde yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılması ve bu kanal üzerinden bilgilerinizin Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından elde edilmesini, kabul ediyor musunuz?

Kabul ediyorsanız ve görüşmeye WhatsApp kanalıyla devam etmek istiyorsanız bu mesajı “EVET” olarak yanıtlayın. Kabul etmiyorsanız görüşmeyi sonlandırarak bizlere info@vakkohotel.com kanalından ulaşabilirsiniz.

close